Trong nội dung nghiên cứu của “Nghiên cứu phát triển nguồn nguyên liệu và sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh ung thư từ cây thuốc Bán chi liên (Scutellaria barbata), Bán chi liên (Hedyotis diffusa) và nấm Linh chi (Ganoderma lucidus) tại Lào Cai và vùng Tây Bắc”, chúng tôi đã nghiên cứu bào chế được bột cao khô từ cây Bán chi liên.

TẠP CHÍ DƯỢC HỌC

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG BỘT CAO KHÔ BÁN CHI LIÊN

Trong nội dung nghiên cứu của “Nghiên cứu phát triển nguồn nguyên liệu và sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh ung thư từ cây thuốc Bán chi liên (Scutellaria barbata), Bán chi liên (Hedyotis diffusa) và nấm Linh chi (Ganoderma lucidus) tại Lào Cai và vùng Tây Bắc”., chúng tôi đã nghiên cứu bào chế được bột cao khô từ cây Bán chi liên. Tuy nhiên, để đảm bảo được chất lượng bán thành phẩm cũng như để cung cấp cơ sở pháp lý cho công tác kiểm nghiệm chất lượng thì yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được bộ tiêu chí để kiểm tra chất lượng cho bột cao khô sau khi bào chế được. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nội dung nghiên cứu này nhằm đạt được mục tiêu trên.