Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội; đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống y tế thể hiện bản chất tốt đẹp của một xã hội văn minh. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo hướng Công bằng - Hiệu quả - Phát triển; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản có chất lượng cao trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa củng cố mạng lưới y tế cơ sở với phát triển y tế chuyên sâu; giữa phát triển y tế công lập với y tế ngoài công lập; giữa y học hiện đại với y học cổ truyền. Khuyến khích việc nghiên cứu thừa kế phát triển ứng dụng các phương pháp điều trị bệnh bằng Y học cổ truyền và thuốc Nam trong cộng đồng. Đó là một phần nội dung quan điểm chỉ đạo của Chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền của Đảng và Nhà nước giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn 2030. 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số: 03/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Khoa học Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động, Điều lệ và các qui định của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam). Chúng tôi, những nhà khoa học và chuyên gia có kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học về y tế, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bằng y dược học cổ truyền, Nam y, Nam dược; chúng tôi mong muốn thành lập một tổ chức khoa học và công nghệ mang tên "Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam" trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam để kế thừa, phát triển và nâng cao bản sắc truyền thống của y dược cổ truyền Việt Nam, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống, an sinh xã hội cho cộng đồng không chỉ ở trong nước mà còn cả ở nước ngoài.

Chúng tôi cam kết hoạt động đúng chức năng nhiệm trong Giấy đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ được Bộ Khoa học Công nghệ cấp, qui định của Pháp luật, điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam, Điều lệ của Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, phấn đấu tích cực vào sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.