Sáng tác Lương Y Phùng Đức Đỗ (Thọ Xuân Đường) 
Phổ thơ theo thư Bác Hồ gửi cán bộ y tế ngày 27/2/1955

THƯ BÁC HỒ GỬI CÁN BỘ Y TẾ